Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  เป็นศูนย์กลางการค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค

 

   พันธกิจ
  1) ด้านการเกษตร มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
  2) การท่องเที่ยว มุ่งเน้นกานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและตลอดปี
  3) การคมนาคม มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการ Logistics เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  4) ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุสาหกรรม มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้วัตถุดิบและปัญญาในท้องถิ่น

 

   เป้าประสงค์
  1) สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม
  2) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยว
  3) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน สร้างเครือข่ายด้านการตลาด สร้างนักการตลาด Inter Trader
  4) เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่นำระบบ Logistics ไปใช้ในธุรกิจ

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  ส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้
  ส่งเสริมการสร้างรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว
  พัฒนาผู้ประกอบการ
  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์(Logistics)

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 53,862