Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

โครงสร้างบุคลากร

นายชูใจ พยายาม

นายสุพล ศรีทับทิม
พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายเมตตา กรุณา

นางสาวผุสสดี สมปาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายธีระภพ เพ็ชรคง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นายเมตตา กรุณา

นางขวัญตาล ปาคำมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเมตตา กรุณา

นายพิมล คำมา
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 นายเมตตา กรุณา

นายคมสรรค์ กาวงษ์
เจ้าหน้าที่ PCOC

 นายเมตตา กรุณา

นางรสมาลิน รัตนเศวตนันท์
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.เมือง

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวยุพิน ทองต้อย
เจ้าหน้าที่ดัชนี อ.บึงสามพัน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอุไรวรรณ วงศ์สะเสาร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววริศรา ทองเนื้อแปด
พนักงานธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นายศิริชัย เอี่ยมศรีไส
พนักงานขับรถ

 

นายศาสตรา ศรีวิเศษ
พนักงานขับรถ

 นายเมตตา กรุณา

นายมนตรี บุญเพชร
พนักงานขับรถ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิภาวี ก้อนทอง
พนักงานทำความสะอาด

นายเมตตา กรุณา

นางประนอม ศรีสุข
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นายมนฑล บุญเพชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นายเมตตา กรุณา

นางสาวพัชรีย์ จุมพูโสด
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายอนุภาพ ข้องเกี่ยวพันธุ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสมฤทัย กลมเกลี้ยง
พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปิยธิดา หงอกสีทา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิลาวรรณ เปลี่ยนผึ้ง
จนท. โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุรีมาศ ขวัญเรือน
จนท. โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณภัทร เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเพ็ญฤดี รุนดา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นายกฤตนัฐ ศรีทับทิม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสร้างทีม
Salesman จังหวัด

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวทองคำ บุญมา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและ
อำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายอาธีรัตน์ ชาญศรี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุภาพร พิลาสี
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิตยา อินสาร
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,502