Header Image
#การรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นโบายเพชรบูรณ์พอเพียง ดีเด่น ปี 2566
watermark

#การรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นโบายเพชรบูรณ์พอเพียง ดีเด่น ปี 2566
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ,ระจำเดือนกันยายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3  “คนเพชรบูรณ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านกฤษณ์ คงเมือง  ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,057