Header Image
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ (ถ) 2/2566 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
watermark

     ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท และผู้ชำระบัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท และผู้ชำระบัญชีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด

 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,076