Header Image
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม (น้ำตาลทราย)
watermark

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม (น้ำตาลทราย)

สาระสำคัญ

- ประกาศให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66

- ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายน้ำตาลทราย จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคากำหนด ดังต่อไปนี้

1) ราคาจำหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

น้ำตาลทรายขาว กก.ละ 19 บาท

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 20 บาท

2) ราคาจำหน่ายปลีก (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

น้ำตาลทรายขาว กก.ละ 24 บาท

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 25 บาท

- มิได้บังคับกับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดก้อน ชนิดที่บรรจุในซองมีปริมาณสุทธิไม่เกินซองละ 10 กรัม และบรรจุในกล่อง หรือภาชนะอื่นใด

- ให้ผู้ที่จะส่งออกน้ำตาลทรายครั้งละ 1,000 กก. ขึ้นไป ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ลิงค์ดาวน์โหลดประกาศ >> https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=12&c=51928

ที่มา : กรมการค้าภายใน

----------------------------------------------

📣 ช่องทางติดตามข่าวสารกระทรวงพาณิชย์

- Website ➡️ www.moc.go.th

- Tiktok ➡️ https://www.tiktok.com/@ministryofcommerceth

- Twitter X ➡️ https://twitter.com/ThailandMOC

- Instagram ➡️ https://www.instagram.com/thailandmoc

- Youtube ➡️ https://www.youtube.com/@mocthailand5133

- สายด่วน โทร 1203

#กระทรวงพาณิชย์ #MOCThailand #MOC #ข่าวเศรษฐกิจ #กรมการค้าภายใน #ประกาศกกร. #สินค้าควบคุม #น้ำตาลทราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,062