• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ (ถ) 2/2562 เรื่อง ขีดเส้นห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 ก.ย. 2562 อ่าน [33]

...

 

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ (ถ) 2/2562

เรื่อง  ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

-------------

ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท  ได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี  หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน  จึงได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท และผู้ชำระบัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี  ตามความในมาตรา ๑๒๗๓/๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท และผู้ชำระบัญชีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๒๗๓/๓  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท  ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน

 

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                     

                                                               สั่ง  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

 

                                                       (นายพิชัย  เมืองมัจฉา)

                                                     พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

                                         นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์