• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและสำเนาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มี.ค. 2562 อ่าน [20]

...

สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและสำเนาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

แบบ ย่อ ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.

 

 1. สรุปสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี พ.ศ. 2562

https://is.gd/yqJPeJ

 

 1. คำชี้แจงการปฏิบัติตามาตรการควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์ม มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ มันสำปะหลังสดและมันเส้น รวม 7 ฉบับ

https://bit.ly/2tPBtD8

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่อง                   การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/yqJPeJ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เรื่อง                  การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/tPBtD

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/tPBtD

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 เรื่อง                   การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EPA0D5

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 เรื่อง                การควบคุมการขนย้ายและจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวสารในสต็อกของรัฐซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EPA0D5

 

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 เรื่อง                  การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EP5BEZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เรื่อง                การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EP5BEZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 เรื่อง                การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้า                จากต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/u56Gpd

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2562 เรื่อง                   การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เล่ย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้า                จากต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/tDPol1

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2562 เรื่อง                      การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EB8EPZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 เรื่อง              การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EB8EPZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 เรื่อง            การควบคุมการขนย้ายมะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ                     ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/h9GxHB

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/F18ABW

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เรื่อง              การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2NRNOQF

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2NRNOQF

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2562 เรื่อง                  การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/w8h8nM

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/P7Ac0G

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/I5LOHY

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562 เรื่อง            การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/WdFP0t

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2562 เรื่อง              การแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป และนมแปลงไขมัน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/SYdunB

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2562 เรื่อง            การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/JzH9o4

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EP6c9H

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EP6c9H

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/HgEPa

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2562 เรื่อง                การแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/HgEPa

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/UyRdZ4

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/gtddxo

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2562 เรื่อง                การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/XGDYFu

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2562 เรื่อง              การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับแชมพู ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/9sa229

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/xdzED

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EPCKQR

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ก้อน สบู่เหลว ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/Ku8l2S

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2562 เรื่อง              การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/y72QU3

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2562 เรื่อง               การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/VCbBvS

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EPsR5Q

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2562 เรื่อง             การแจ้งปริมาณ ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/EPsRQ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2562 เรื่อง            การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว รถไถนา ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/tmfqI6

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 38 พ.ศ. 2562 เรื่อง การ แจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/5popHg

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/fYcYOZ

 

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/AjFzbR

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 https://is.gd/UfD0bb

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะปิดผนึก ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/WgwCKX

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 43 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/KcYu5i

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2XEZ6fu

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 45 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EPA0D5

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EP5BEZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2EB8EPZ

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง             ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2NRNOQF

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/2tSs3qr

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2562 เรื่อง การการแสดงราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://bit.ly/tSsqr

 

 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

https://is.gd/OekCcX

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/IijQBy

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://bit.ly/tPBtD

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/NNPhiE

 

 

 

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/oiavkW

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/DSHbzL

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/SO2uxM

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้าย                   มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/sCpdjX

 

 1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้าย                   หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/dfZRnt

 

 1. สำเนาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการรับรองการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอควบคุมเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562  https://is.gd/QZDQf3

 

 1. สำเนาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการรับรองการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอควบคุมเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/RbsCws

 

 1. สำเนาระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการรับรองการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอควบคุมเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

https://is.gd/JSn97I

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์