• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ประกาศจังหวัด

199 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง  จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน             ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท ได้ชำระสะสางตลอดแล้วแต่มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา10

25 พ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหลือ ๑๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕10

18 พ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จำนวน 1 ครั้ง 5 วัน

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จำนวน 1 ครั้ง 5 วัน ไม่น้อยกว่า10

30 มี.ค. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑๗

- สำเนา -  ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑๗10

14 ส.ค. 2563 16

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ (ถ) 2/2562 เรื่อง ขีดเส้นห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

  คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ (ถ) 2/2562 เรื่อง  ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ------------- ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัท10

25 ก.ย. 2562 33

อ่านเพิ่มเติม